Aciz Vesikası Nedir?

birevim faizsiz kredi

Finansman desteği arayışında olanlar başka birisinden borç almayı tercih edebilirler. Ancak, bazı durumlarda borçlunun borcunu ödememesine rastlanır. Bu gibi hallerde, devreye mahkemeler girer. Aciz vesikası; borçlu olan kişinin kanuni takibe girmiş olan borcunu ödemek adına yeterli malı olmadığını gösteren bir belgedir.

Aciz vesikası; icra dairesinin yapmış olduğu icra takibinin ardından alacaklıya ne kadar alacağının olduğunu gösteren bir belge olarak da tanımlanabilir. Söz konusu belgenin üzerinde alacaklı kişinin ödenmeyen alacak tutarının yanı sıra bu alacağın faizi ve takip giderleri de eksiksiz olarak yer alır. Ödenmeyen borçlar için devreye ilk olarak icra dairesi girer. Bu noktada, aciz vesikasını düzenleme yetkisi de icra takibi yapan icra dairesine aittir.

Aciz Vesikası Kaça Ayrılır?

Aciz vesikası; geçici ve kesin olmak üzere ikiye ayrılır.

  • Geçici aciz vesikası; borçlunun haczedilmeye uygun mallarının sahip olduğu değerlerin takibe konu olan alacağı karşılama noktasında yetersiz kalması halinde verilen bir belgedir. Tıpkı kesin aciz vesikası gibi alacaklı kişiye verilir. Haciz tutanağı olarak adlandırılması da söz konusudur. Ancak, adından da tahmin edileceği üzere geçici aciz vesikasının herhangi bir kesinliği yoktur. Çünkü, haciz esnasında verilen bir belgedir. Haczedilen malların değerinin takibe konu olan borcu karşılayıp karşılamayacağı tamamen söz konusu malların satışının ardından ortaya çıkacaktır. Geçici aciz vesikası; kendisine sıklıkla yer bulur. Çünkü, bu belge sayesinde iptal davası açılabilir.
  • Kesin aciz vesikası; iki farklı şekilde verilen bir belgedir. İlk olarak, borçlunun haczi tamamlanan malları satılır. Satış sonrası elde edilen bedel; alacaklı veya alacaklılara paylaştırılır. Ancak, pay verme işleminin ardından halen daha alacağını alamayan kişiye kesin aciz vesikası düzenlenir. İkinci olarak, haciz sırasında borçlunun hacze uygun herhangi bir malının olmadığının anlaşıldığı hallerde gündeme gelir. Bu durumu tespit eden tutanak; 143. maddeye göre kesin aciz vesikası hükmündedir. Bu gibi hallerde, alacaklı şahsa ekstra bir aciz vesikası düzenlenerek verilmez.

Aciz Vesikası Nasıl Alınır?

Aciz vesikasının düzenlenmesi için her şeyden önce alacaklı kişinin borcunu icra yoluyla talep etmesi gerekli olur. Bir başka deyişle, icra dosyası açılmalıdır. Ancak, bu belgenin alınması için borçlunun haczedilecek malı bulunmamalıdır. Ayrıca, borçlunun malları olsa dahi bu malların alacağı karşılama konusunda yetersiz kalması söz konusu olmalıdır. İcra dairesi; alacaklı ile borçlu arasındaki ilişkiyi inceler. Hacze konu olan malların niteliğine ve niceliğine bakar. Sonuç olarak, borcun kapatılmasına yetmeyecek bir mal varlığı söz konusu ise aciz vesikası düzenlenir.

birevim

Leave a Comment

18 + 7 =